نمرات درس ساختمان داده‌ها – ترم ۸۸۲

شماره دانشجویی     نمره

۸۷۶۹۳۸۱۱۰۸    ۱۵
۸۷۶۹۳۸۱۰۸۴    ۱۲
۸۷۶۹۳۸۱۱۰۳    ۱۷
۸۷۶۹۳۸۱۱۱۰    ۱۸
۸۷۶۹۳۸۱۰۹۲    ۱۳

۸۷۶۹۳۸۱۰۱۷    ۱۴
۸۷۶۹۳۸۱۰۲۳    ۵
۸۷۶۹۳۸۱۰۲۶    ۱۲

۸۷۶۹۳۸۴۱۴۸    ۱۲
۸۷۶۹۳۸۴۳۱۱    ۱۵
۸۷۶۹۳۸۴۱۶۴    ۱۲
۸۷۶۹۳۸۴۳۴۴    ۵

۸۷۶۹۳۸۴۲۲۰    ۵

– افرادی که نمره قبولی نگرفتند خیلی بی‌عرضه تشریف دارند!! بنابراین، یک بار دیگر مطالعه می‌کنند و روز چهارشنبه ساعت ۲ عصر، یک بار دیگر آزمون می‌دهند…